Basil

Lemon Basil, organic seeds

Dwarf Basil, organic seeds

Genovese Basil, organic seeds

Italian Bigleaf Basil, organic seeds

Sweet Basil, organic seeds

Holy Basil, organic seeds

Cinnamon Basil, organic seeds

Lime Basil, organic seeds

Red Basil, Rosso, organic seeds

Thai Basil, Thai Magic, organic seeds