Basil

Lemon Basil, organic seeds

Dwarf Basil, organic seeds

Genovese Basil, organic seeds

Sweet Basil, organic seeds

Holy Basil, organic seeds

Cinnamon Basil, organic seeds

Lime Basil, organic seeds